Λατομική Ζώνη Παρεκλησιάς Λεμεσός
info@skyramont.com.cy
+357 25635170

ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΥΓΕΙΑ

Skyramont > ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΥΓΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας και σε περιβαλλοντικά θέματα. Η εταιρεία “Skyramont Quarries Ltd” είναι συμβεβλημένη με ιατρό εργασίας σύμφωνα με το διάταγμα περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία κανονισμός 3(1)(α) και 26. Επίσης διαθέτει στις εγκαταστάσεις της πλήρες εξοπλισμό ιατρείου για παροχή πρώτων βοηθειών.

Η εταιρεία “Skyramont Quarries Ltd” συνεργάζεται με την εταιρεία “Quality link Ltd” η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα Ασφάλειας και Υγείας. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστήματος ασφάλειας και υγείας στην εργασία, την ετοιμασία γραπτής εκτίμησης κινδύνου και σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.

Επίσης για τους σκοπούς της εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας, διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα προαναφερόμενα θέματα.

Η εταιρεία “Skyramont Quarries Ltd” έχει πιστοποιηθεί με τα ISO 14001 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ISO 9001 Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας και το ISO 45001 Σύστημα Διαχείρησης Υγέιας και Ασφάλειας στην Εργασία.